(1) Position 1 - Navara-Goodger
Reykjavik Open Reykjavik ISL (1), 06.03.201235...Nxf6


36.Rf8+! Bxf8 37.Ng5+ 1-0